Nederlands
Oplossingen Oplossingen Sectoren Sectoren Resources Resources Success Stories AMCS AMCS
Blog december 2019 Updated mei 2021

Obstakels overwinnen in de bouw - en sloopafvalindustrie

Bel me terug
Conor Dowd Product Marketing Manager

Verhoog uw operationele efficiëntie voor het leveren van duurzaamheid via uw bedrijfsprocessen

Bouw- en sloopafval (CDW) is de hoogste activiteit voor de productie van afval in de EU. Veel van de materialen die we genereren als onderdeel van CDW hebben een hoge grondstofwaarde, zoals metalen, glas, hout en beton. Toch zullen te veel van deze materialen verloren gaan. Het is duidelijk dat dit niet houdbaar is.

We moeten voor de laatste keer naar 2016 kijken als de EU cijfers heeft opgesteld voor bouw- en sloopafval (CDW) dat door de lidstaten is gegenereerd. Houd er rekening mee dat het moeilijk is om afvalmaterialen en de omstandigheden van de productie van afval te vergelijken, omdat landen verschillende definities hebben. Volgens de EU classificeren sommige landen bijvoorbeeld materialen van landnivelleren als CDW. Anderen niet.

Afgezien van pedantics is het het grotere geheel dat veelzeggend is: CDW was goed voor 36% van het afval dat in de EU werd geproduceerd.

Met 36% vertegenwoordigt CDW de hoogste enkele activiteit voor de productie van afval in de EU. Bedenk nu dat sommige van de materialen die deze landen produceren een hoge grondstofwaarde hebben, zoals metalen, glas, hout en beton.

Toch zullen te veel van deze materialen verloren gaan. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld is dat het lot dat meer dan de helft van cdw naar de stortplaats gaat. Het is duidelijk dat dit niet houdbaar is. Het is om al deze redenen dat de EU CDW heeft aangewezen als een afvalstroom met hoge prioriteit.

Het potentieel voor recycling en hergebruik

Hergebruik heeft altijd de voorkeur boven recycling, omdat er minder processen bij komen kijken. Dit is natuurlijk niet altijd mogelijk, dus de volgende stap zou recycling moeten zijn. Gesloopte gebouwen kunnen stenen en beton opleveren die nieuw leven kunnen vinden als milieuvriendelijk wegdek. Gemalen en gereconstitueerd asfalt kan worden hergebruikt. Onbehandeld hout kan worden omgezet in hout en spaanplaat. Zelfs gips kan worden gerecycled om nieuwe producten te maken.

Duitsland recyclet 68 miljoen ton CDW per jaar, maar naar verhouding is Nederland eigenlijk de leider van Europa en recycleert het 90% van hun CDW. Er kan nog zoveel meer worden gedaan, en daarom heeft de kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EG een doelstelling gesteld van 70% (in gewicht) van ongevaarlijke CDW die tegen 2020 moet worden gerecycled en hergebruikt.

Herzien: Kaderrichtlijn Afvalstoffen 2018/2008/98/EG

De kaderrichtlijn afval is in 2018 stilletjes herzien, met nieuwe doelstellingen voor stedelijk afval. Specifiek voor CDW specificeerde de richtlijn dat dit nu afval omvat dat het gevolg is van kleine doe-het-zelf-bouw- en sloopactiviteiten binnen particuliere huishoudens, waar de materialen onder de beschrijving van CDW vallen.

De lidstaten moeten ook maatregelen nemen om selectieve sloop te bevorderen. Dit zal (1) het veilig verwijderen en hanteren van gevaarlijke stoffen bevorderen; (2) hergebruik en recycling van hoge kwaliteit te vergemakkelijken door selectieve verwijdering van materialen, en (3) te zorgen voor de invoering van sorteersystemen voor bouw- en sloopafval, op zijn minst voor hout, minerale fracties (beton, bakstenen, tegels en keramiek, stenen), metaal, glas, kunststof en gips.

Tot slot zal de Europese Commissie uiterlijk op 31 december 2024 overwegen om nieuwe doelstellingen voor hergebruik en recycling voor CDW voor te bereiden. Dit omvat de materiaalspecifieke fracties: textielafval, bedrijfsafval, ongevaarlijk industrieel afval en elke andere relevante afvalstroom. Indien de Commissie dit nodig acht, zal wetgeving worden voorgesteld die alle betrokken partijen verplicht deze doelstellingen te bereiken.

Het doel van deze herzieningen is heel eenvoudig: eu-leden motiveren om een circulaire economie te omarmen.

Voor iedereen die niet bekend is met het concept van een circulaire economie, is het een bedrijfsmodel dat de lineaire economie verwerpt die we allemaal gewend zijn - maken, consumeren, weggooien. In de circulaire economie worden producten hergebruikt, gerecycled en materialen teruggewonnen om nieuwe producten te produceren. Dit minimaliseert niet alleen schade aan het milieu, maar voegt ook een zekere mate van bescherming voor bedrijven toe. Een circulaire economie vermindert tekorten aan materialen of grondstoffen, terwijl de prijzen worden gestabiliseerd.

Wat is het probleem? Met uitzondering van enkele EU-lidstaten wordt slechts 50% van de CDW gerecycled. We moeten dan kijken naar de hindernissen en hoe we die kunnen overwinnen om dichter bij die doelstelling van 70 procent te komen.

Het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval

Volgens de EU zijn de problemen die hergebruik en recycling van CDW verhinderen deze:

  1. Gebrek aan vertrouwen in de kwaliteit van het geproduceerde afval.
  2. Bezorgdheid over het afvalbeheersproces, d.w.z. potentiële gezondheidsrisico's voor werknemers die met gerecyclede CDW-materialen omgaan.

Gerecycled beton werkt bijvoorbeeld net zo goed als nieuw beton, maar toch blijven er zorgen bestaan. Deze zorgen beperken de vraag naar gerecycleerde materialen, wat op zijn beurt de ontwikkeling van CDW-recyclinginfrastructuren vertraagt. Om onzekerheden aan te pakken, heeft het EU-protocol voor het beheer van bouw- en sloopafval in 2016 richtsnoeren opgesteld om beoefenaars, overheidsinstanties, certificeringsinstanties en kopers van gerecycleerde materialen te helpen cdw goed te behandelen en tegelijkertijd hun vertrouwen te vergroten.

In het protocol werd uiteengezet hoe deze doelstellingen zouden worden bereikt. In één oogopslag zijn deze doelstellingen:

Klaar om te zien wat AMCS voor uw bedrijf kan betekenen?

Ontdek hoe AMCS Platform uw bedrijfskosten verlaagt, de winst, klantenservice en operationele efficiëntie verhoogt.

Vraag uw demo op maat aan

Hindernissen overwinnen in de bouw- en sloopafvalindustrie

Bekijk on-demand webinar

Het bereiken van deze doelstellingen: Ja, het kan

Ten eerste moet de loutere uitvoering van deze maatregelen economisch zijn als ze willen gebeuren, wat betekent dat de efficiëntie moet worden gemaximaliseerd. De how-to is eigenlijk heel eenvoudig. Slimme technologieën, waaronder een EPR-platform dat speciaal is ontworpen voor CDW-beheer, kunnen de noodzakelijke processen automatiseren en standaardiseren, wat resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen en tegelijkertijd de milieueffecten vermindert.

Efficiëntieverbeteringen komen voort uit de mogelijkheid om realtime gegevens en informatie te centraliseren in één gemakkelijk toegankelijke database, in plaats van in silo's te werken. Hierdoor kunnen gebruikers wendbaar zijn, waardoor er nog meer efficiëntie op tafel komt.

Verbeterde afvalidentificatie, bronscheiding en inzameling: oplossingen

Gipsplaatafval bevat bijvoorbeeld onzuiverheden, zoals plastic en zelfs metaal. Het kan nog steeds worden gerecycled nadat de onzuiverheden zijn verwijderd. Dit houdt in dat gips van papier wordt gescheiden, wat met de hand kan worden gedaan en elektromagneten kan worden gebruikt om de metalen eruit te halen. Het recyclingproces omvat vervolgens het verpletteren van het gips tot een poeder om nieuwe gipsplaat te maken.

Wat er in het kader van het protocol moet gebeuren, is een volledige controle en tracking van de materialen, zodat ze in de juiste container gaan. Hoe kan dit?

Radio Frequency Identification (RFID) volgt assets met behulp van sensoren. Het heeft de mogelijkheid om te integreren met andere technologieën, zoals GPS- en bewakingssystemen die materiaal- en componentinventarissen bijhouden. Gegevens kunnen elektronisch worden vastgelegd en naar een database worden verzonden. RFID-technologie kan ons de locatie, het volume, de datum, de containerbeweging en meer vertellen. Geïntegreerd met technologieën, zoals branchespecifieke software, geeft RFID deze informatie in realtime door aan het relevante kantoor, zodat beslissingen over de behandeling kunnen worden genomen.

Dit is het bewijs leveren dat het materiaal naar de juiste faciliteit is gestuurd. Dit is een bewijs van kwaliteitsmanagement. Mobiele apparaten kunnen zelfs afbeeldingen en video opnemen. GPS kan transportroutes melden.

Verbeterde afvallogistiek: oplossingen

RFID faciliteert hergebruik wat na afvalpreventie het meest wenselijke en duurzame resultaat is voor CDW. Componenten – bijvoorbeeld stenen of kabels – kunnen worden getagd, getraceerd en getraceerd. De informatie over deze componenten van RFID kan in alle fasen worden verzameld, van het opnieuw invoeren in de toeleveringsketen tot hergebruik. Aangezien RFID collecties valideert en bewaakt, verbetert het ook het beheer van stuurprogramma's.

Een andere technologie die de afvallogistiek aanzienlijk kan verbeteren, is Intelligent Optimization-software. Nogmaals, het moet worden ontworpen voor de CDW-industrie om maximale waarde en efficiëntie te realiseren. Intelligente optimalisatie moet routeoptimalisatie omvatten. Het brengt routekosten versus serviceniveaus en niet-overlappende routes versus routekosten in evenwicht. Dit zorgt ervoor dat CDW via slimmere, kortere routes naar de bestemming wordt vervoerd. Voor sommige bedrijven in de afvalverwerkingsindustrie heeft routeoptimalisatie geresulteerd in een reductie tot 25% minder kilometers, rijtijd en CO2-uitstoot.

Voertuig- en mobiele technologieën in combinatie met een eersteklas ERP-industrie maken een bewijs van service mogelijk, zoals wegen en het vastleggen van foto's. Stuurprogramma's die met tablets worden uitgegeven, kunnen digitale schema-updates krijgen. Schaalhuizen kunnen veel efficiënter werken met technologieën die operators bevrijden. Ze kunnen schaaltickets maken met ongekende snelheid en materialen bijhouden op basis van herkomst, bestemming, gewicht, volume en eenheden, waarbij gegevens worden verzameld om de naleving van de voorschriften te documenteren.

Met een volledig geïntegreerd ERP is inzicht in voorraadtonnage reëel. Verkoop- en materiaalmakelaarsteams om hun activiteiten te ondersteunen. Alles kan worden beheerd - leverancier, leveranciers, aankopen, kosten en meer. Dit zijn allemaal voorbeelden van precisie op het werk, wat een integraal onderdeel is van het vergroten van het vertrouwen in CDW.

Verbeterde afvalverwerking: oplossingen

Voordat u CDW kunt sturen voor een goede behandeling, moet u weten welke materialen u heeft. Een geïntegreerd ERP kan u een volledig beeld geven van uw voorraad en tegelijkertijd realtime aanpassingen ondersteunen. Dit wordt mogelijk gemaakt met volledig inzicht in uw activiteiten. U kunt per locatie zien welke afgewerkte en onafgewerkte materialen u hebt en de voorraadniveaus. U ontvangt ook automatische voorraadupdates.

Zoveel kwaliteitsmanagement is het vermogen om op elk moment in realtime te weten wat er in uw activiteiten gebeurt. Een ERP-systeem ontworpen voor de CDW-industrie kan u dat geven.

Kwaliteitsmanagement: oplossingen

Alles wat tot nu toe is genoemd, maakt deel uit van kwaliteitsmanagement. Een goed ERP-platform stroomlijnt uw processen en automatiseert met ingebouwde workflows die inkomende en uitgaande voorraad, materiaalsortering, voorraadbeheer verwerken. Het evalueert verontreinigingen en vocht en handhaaft kwaliteitsvalidaties en regelgeving.

Uw ERP-systeem moet ook rapporten genereren en waarde toevoegen aan uw gesprekken en relaties met leveranciers. Gezondheid en veiligheid staan ook op de agenda, met voertuig- en bestuurdersveiligheidscontroles, en debriefing van de bestuurder en pech van het voertuig.

Passende beleid- en randvoorwaarden: oplossingen

Tot nu toe hebben we het gehad over de particuliere industrie, maar beleid en randvoorwaarden behoren toe aan overheden op lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau. Een CDW branche-specifiek ERP werkt ook prachtig voor dit perspectief, het afhandelen van onderaannemersbeheer, het documenteren van compliance en het verwerken van afvaloverdrachtsnota's.

Houd er rekening mee dat het juiste ERP een stap is naar een circulaire economie. Papierprocessen worden vervangen door digitalisering. Routes zijn beter gepland en er worden aanzienlijk minder kilometers gereden, waardoor CO2-uitstoot wordt vermeden. Het maakt de recycling en het hergebruik van CDW economisch levensvatbaar, wat voedt in de ontwikkeling van de circulaire economie.

Tot slot

Houd er rekening mee dat als we nu niet de moeite nemen om CDW te recyclen en opnieuw te gebruiken, de wetgeving het probleem meer dan waarschijnlijk zal forceren. Degenen die nu gebruikmaken van een branchespecifieke ERP, zullen dramatische efficiëntieverbeteringen behalen door functies zoals directe rapportage en intelligente optimalisatie. Dit zijn de organisaties die vertrouwen zullen wekken in pot Cancel ential kopers en het meeste zullen winnen.

Deel dit op:

Facebook Twitter LinkedIn

Resources

Blog

De 5 grootste computervisietrends in 2022

Computer vision (ook wel machine vision genoemd) is een van de meest opwindende toepassingen van kunstmatige intelligentie.

Brochure

AMCS Afvalplanner Lite- C&D

C&D afvalinzameling planning eenvoudig gemaakt

Brochure

AMCS Platform voor de Bouw- en Sloopbranche

Van voortdurend veranderende overheidsregels tot het beheren van uw bedrijfsmiddelen, de uitdagingen zijn nog nooit zo groot geweest voor het beheer van bouw- en sloopafval

Bekijk andere resources

AMCS Platform voor de Bouw & Sloop Brochure

C&D-oplossing is ontworpen om aan veranderende behoeften te voldoen. Lees meer over hoe deze branchespecifieke oplossing uw bedrijf kan helpen

Brochure downloaden
Contact

Neem contact op met AMCS om te ontdekken hoe onze toonaangevende oplossing uw bedrijf kan helpen groeien en bloeien.

Exploreren AMCS-platform Oplossingen Succesverhalen Weblogs Carrières Blijf op de hoogte Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Volg ons op