Oplossingen Industrieën Succesverhalen Kennisbank Over ons
Contact
Neem contact met ons opBrochures
Blog januari 2024 Updated april 2024

De belangrijkste duurzaamheidstrends in de Europese transportsector in 2024

Hoe transport en duurzaamheid te combineren

Vraag de whitepaper aan

Lara van Rijswijk

Head of Marketing EMEA & ANZ

Inleiding

De milieueffecten van zware bedrijfsvoertuigen, waaronder vrachtwagens en bussen, zijn van cruciaal belang gezien hun substantiële bijdrage aan ongeveer 25% van de CO2-emissies binnen het wegvervoer in de Europese Unie (EU). Ze zijn ook verantwoordelijk voor ongeveer 5% van de totale emissies die in de EU worden geproduceerd.¹ In het Verenigd Koninkrijk dragen zware voertuigen bijna 20% bij aan de totale vervoersemissies, wat gelijk staat aan de gecombineerde koolstofvoetafdruk van binnenlandse en internationale vliegreizen, bussen en binnenlandse scheepvaart.²

In 2019 introduceerde de EU Verordening (EU) 2019/1242, waarin CO2-emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen zijn vastgelegd. Deze verordening bevat specifieke doelstellingen om de gemiddelde uitstoot van nieuwe vrachtwagens te verminderen voor de jaren 2025 en 2030. Houd er ook rekening mee dat de Europese Green Deal gericht is op het verbeteren van duurzaam transport met een reductie van 90% in transportemissies tegen 2050.¹ Logistieke trends wijzen er dus op dat deze normen en doelstellingen eerder vroeger dan later worden bereikt.

De impact van uw ESG-beleid

ESG-beleid, ook wel bekend als milieu-, sociaal en governancebeleid, speelt een belangrijke rol. Dit beleid is een verzameling richtlijnen en praktijken die organisaties implementeren om belangrijke milieu-, sociale en bestuurlijke overwegingen aan te pakken en te integreren in hun activiteiten en besluitvormingsprocessen.

Als er geen effectieve maatregelen worden genomen, kan logistiek volgens het Europees Milieuagentschap tegen 2050 tot 40% bijdragen aan de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide. De industrie is traag geweest in het maken van zinvolle reducties in de richting van groen transport. Er is echter een merkbare verandering gaande, aangedreven door het aandringen van verladers op milieuvriendelijke toeleveringsketens. Een recent rapport over Europese logistiek onthult³:

 • 72% van de verladers neemt duurzaamheidsdoelstellingen op in hun aanbestedingsprocessen.
 • 56% van de verladers is bereid contracten te beëindigen als duurzaamheidsdoelstellingen niet worden gehaald.
 • 53% van de verladers diskwalificeert expediteurs van tenders als ze niet voldoen aan duurzaamheidscriteria.

Deze resultaten tonen een groeiende betrokkenheid binnen de logistieke sector om prioriteit te geven aan duurzaamheid en te voldoen aan de eisen van gewetensvolle verladers. In hetzelfde onderzoek heeft 62% van de Third-Party Logistics-aanbieders (3PL's) met succes nieuwe zakelijke kansen binnengehaald dankzij hun robuuste ESG-praktijken. Bovendien heeft de helft van deze 3PL's een verhoogde motivatie en betrokkenheid van werknemers ervaren als direct gevolg van hun inzet voor ESG-initiatieven.³

Gen Z is bijzonder gevoelig voor duurzaamheidskwesties in alle sectoren, en 88% gelooft de beweringen van bedrijven op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur niet.⁴ Ze hebben de digitale kennis om uit te zoeken of een bedrijf 'greenwashing' toepast en of hun ESG-beleid authentiek is. Werkelijk milieuvriendelijk transport is cruciaal voor het aantrekken van talent onder een jong en geschoold personeelsbestand.

De regelgeving voor verladers en hun logistieke dienstverlener wordt strenger

Dit zal hen dwingen om emissiegegevens op te vragen bij hun logistieke dienstverlener. In 2022 introduceerde de International Sustainability Standards Board (ISSB) IFRS S2, een baanbrekende wereldwijde standaard voor klimaatgerelateerde informatieverschaffing.

Deze standaard:

 • Pleit ervoor dat bedrijven die wereldwijd actief zijn hun uitstoot van broeikasgassen verplicht bekendmaken.
 • Bereikt alle drie emissiescopes: 1, 2 en 3.
  • Scopes 1 en 2 omvatten emissies waar hun productie direct. verantwoordelijk voor is, plus de energie die wordt gebruikt om te produceren en te werken.
  • Scope 3 emissies worden niet geproduceerd door het bedrijf zelf, maar door hun leveranciers in hun waardeketen.
 • Is niet wettelijk bindend, maar meer en meer overheden integreren ze in hun emissierapportagekaders.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie heeft het voortouw genomen bij het afdwingen van regelgeving voor emissierapportage. Deze richtlijn verplicht verladers om vanaf 2024 hun scope 3-emissies openbaar te maken. Het VK, de VS, Australië en Brazilië zullen waarschijnlijk volgen. 2024 kan dus een cruciaal jaar worden voor het vaststellen van wereldwijde emissierapportagestandaarden. Het is de moeite waard om op te merken dat logistieke dienstverleners vaak het belang onderschatten van de verzendgegevens waarover ze beschikken.

Deze gegevens zijn cruciaal voor het genereren van nauwkeurige en erkende metingen van de uitstoot van de toeleveringsketen. Naarmate de regelgeving en de verwachtingen van de consument dichter bij elkaar komen, zal 2024 een kritiek moment worden, waardoor verladers op zoek gaan naar expediteurs die hen proactief kunnen helpen om te voldoen aan de emissierapportage voor de toeleveringsketen.

Wendbaarheid is een noodzaak

Veranderingen in het wereldklimaat hebben de risico's van extreme weersomstandigheden vergroot. Deze veranderingen manifesteren zich als stijgende lucht- en watertemperaturen, wat resulteert in een hogere zeespiegel, hevigere stormen met hogere windsnelheden, langdurige droogtes, hevigere bosbranden, zwaardere neerslag en een toename van overstromingen. Het bewijs voor deze fenomenen is aanzienlijk en de gevolgen zijn niets minder dan verwoestend.

Van Oxfam International hebben we deze opvallende cijfers:

 • Het aantal klimaatgerelateerde rampen is de afgelopen 30 jaar verdrievoudigd.
 • Tussen 2006 en 2016 steeg de zeespiegel wereldwijd 2,5 keer sneller dan in bijna de hele 20e eeuw.

Zwarte zwaangebeurtenissen - dat wil zeggen onvoorziene en willekeurige gebeurtenissen - kwamen naar voren als een prominente trend voor expediteurs in 2023. In 2024 zal de focus echter verschuiven naar de meer prominente en ontwrichtende krachten van klimaatverandering en geopolitieke instabiliteit. Deze formidabele factoren hebben het potentieel om de aanvoer van grondstoffen en transportroutes te verstoren, productieprocessen te belemmeren en operationele kosten te laten escaleren.

Het is niet alleen de toenemende frequentie van natuurrampen, maar ook de toename van mondiale spanningen en conflicten, zowel bestaande als opkomende, die de activiteiten en investeringsbeslissingen in de toeleveringsketen aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Gezien dit dynamische landschap is het voor expediteurs noodzakelijk om prioriteit te geven aan belangrijke eigenschappen zoals wendbaarheid, flexibiliteit en verbeterde zichtbaarheid. Deze kwaliteiten stellen hen in staat om proactief te anticiperen op uitdagingen en snel te reageren.

Duurzaamheid in transport

Milieuvriendelijk transport voor vee mogelijk maken

Technologieën spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de duurzaamheid van veetransport door het aanpakken van milieu-, dierenwelzijn- en operationele problemen. Nu het beheer van landbouw en veeteelt onder de loep wordt genomen, kunt u een groei van deze technologieën verwachten:

 • Real-time monitoringsystemen: Door het continu volgen van omgevingsfactoren, zoals temperatuur en vochtigheid, kunnen IoT-systemen ongunstige omstandigheden voorkomen die kunnen leiden tot stress bij dieren of zelfs tot sterfgevallen. Dit bevordert op zijn beurt duurzaam transport door het verlies van vee te beperken en de ecologische voetafdruk van transporteurs te minimaliseren.
 • IoT-ondersteunde trailerontsmetting voor gezondheid en efficiëntie: IoT-ondersteunde ontsmettingstechnologie voor trailers zorgt niet alleen voor de gezondheid en het welzijn van het vee, maar verbetert ook de operationele efficiëntie. Door real-time updates over het ontsmettingsproces te geven, wordt energieverspilling geminimaliseerd en wordt een schone en veilige omgeving voor dieren behouden. Zo wordt duurzaamheid bereikt door het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren en de diergezondheid te bevorderen.
 • Routeoptimalisatie: Deze technologie vermindert niet alleen de reistijd en -kosten, maar verbetert ook het dierenwelzijn door de blootstelling aan ongunstige omstandigheden tijdens het transport tot een minimum te beperken. Duurzaam transport wordt bereikt door het brandstofverbruik en de uitstoot te verminderen en tegelijkertijd het comfort van de dieren te verbeteren.
 • Telematica voor een beter rijgedrag: Telematicasystemen bevorderen duurzaamheid door verantwoord rijgedrag aan te moedigen. Veiliger rijden vermindert het risico op ongelukken en verwondingen bij zowel mens als dier en minimaliseert de potentiële milieu- en economische gevolgen van ongelukken. Duurzaamheid wordt verder bevorderd door efficiënt brandstofgebruik en lagere emissies.

Een kritiek moment voor brandstofdistributie

De stookolie-industrie moet de uitdaging aangaan om nieuwe producten te produceren en te introduceren om de verwachte langetermijndaling in de vraag naar fossiele brandstoffen voor transport tegen te gaan.

Rapporten van de brandstofindustrie wijzen op een vertraging van de wereldwijde vraag naar olie op de lange termijn, met een verwachte jaarlijkse stijging van slechts 0,4 miljoen vaten per dag (mbpd) tot 2027.⁵

Tegelijkertijd:

 • Er wordt verwacht dat de wereldwijde vraag naar biobrandstoffen tussen 2022 en 2027 met 44% zal stijgen, omdat ze op aardolie gebaseerde producten zullen vervangen.
 • Het aandeel van elektrische voertuigen (EV's) in de wereldwijde autoverkoop zal naar verwachting schommelen tussen 62% en 86% in het jaar 2030.⁵

Brandstofolietrends laten dan ook een toenemende nadruk zien op een klantgerichte en marktgeoriënteerde aanpak. Deze verschuiving onderstreept het belang van een mix van koolstofarme brandstofalternatieven, variërend van biobrandstoffen en waterstof tot chemicaliën. Het zal moeten inspelen op het veranderende brandstoflandschap en de voorkeuren van de klant, wat van vitaal belang is voor het succes van de downstreamindustrie. In de tussentijd zullen brandstofdistributeurs nieuwe technologieën moeten toepassen om hun processen te stroomlijnen. Hierdoor kunnen ze hun bedrijfskosten verlagen, productiever werken en hun eigen CO2-voetafdruk verbeteren.

Kunstmatige intelligentie (AI) en gegevensgestuurd wagenparkonderhoud bewijzen nu al hun nut en het gebruik ervan zal alleen maar toenemen. Zo kan robuuste software voor wagenparkonderhoud organisaties helpen om het onderhoud van hun voertuigen effectiever te plannen. Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat voertuigen zo efficiënt mogelijk werken, waardoor het brandstofverbruik en de uitstoot afnemen. Door storingen te voorkomen en onderhoudsintervallen te optimaliseren, kunnen gebruikers stilstand en de noodzaak voor noodreparaties tot een minimum beperken, waardoor het totale verbruik van hulpbronnen en energie daalt.

Het transport van bouwmaterialen stroomlijnen

De bouwsector is verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot⁶ Een aanzienlijk deel daarvan kan worden toegeschreven aan de productie en het transport van materialen. Dit onderstreept de noodzaak voor verbeteringen in de inkoop van materialen.

Een effectief startpunt voor de toekomst is de invoering van een lokale toeleveringsstrategie. Deze aanpak vermindert de afstanden die materialen moeten afleggen om op de bouwplaats te komen, wat resulteert in een directe vermindering van de transportgerelateerde koolstofemissies die met elk project gepaard gaan.

Om verspilling tot een minimum te beperken, moet de industrie ook onnodige leveringen, overbestellingen en lege ritten voorkomen. Digitale oplossingen zullen hier een integrale rol in spelen door volledige transparantie te creëren in de hele toeleveringsketen. Deze oplossingen bieden mechanismen om claims van duurzame herkomst te verifiëren en het monitoren en traceren van materialen te vergemakkelijken.

De gegevens die met deze digitale oplossingen worden verzameld, kunnen worden gebruikt om de vraag nauwkeurig te voorspellen. Dit opent op zijn beurt mogelijkheden voor afvalvermindering en geeft inkoopteams meer tijd om duurzame alternatieven voor conventionele materialen te overwegen.

Er zijn economische voordelen verbonden aan een robuust digitaal systeem. Het juiste logistieke systeem kan niet alleen zorgen voor verbeteringen op het gebied van duurzaamheid, maar kan u ook helpen de operationele efficiëntie te verbeteren en grote kostenbesparingen te realiseren. Neem bijvoorbeeld cement. Tussen 30% en 35% van de prijs van cement wordt veroorzaakt door transport en distributie. Door simpelweg gebruik te maken van flexibele, geautomatiseerde planning kunnen operators dit realiseren:

 • Tot 25% meer volle ladingen kant-en-klare mix afgeleverd per voertuig
 • Tot 20% minder gereden kilometers
 • Tot 10% minder voertuigen nodig
 • Tot 75% minder tijd kwijt aan het plannen van middelen
 • Tot 60% minder tijd nodig voor registratie en follow-up⁷

Tools die levenscyclusanalyses uitvoeren, die de milieu-impact van materialen meten vanaf het begin tot de verwijdering, zullen ook steeds belangrijker worden. Dit zal vooral belangrijk zijn naarmate de industrie overschakelt op moderne en duurzame scheepvaartmethoden.

Conclusie: Digitale oplossingen spelen een cruciale rol in het bevorderen van duurzaamheid

De toepassing van digitale oplossingen blijkt een cruciale factor te zijn bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen in de hele transport- en logistieke sector. Deze technologische vooruitgang biedt een pad naar volledige transparantie, efficiënte operaties en intelligent gebruik van middelen. Digitale systemen hebben bijvoorbeeld het potentieel om de koolstofuitstoot aanzienlijk te verminderen door de routeplanning te optimaliseren en het aantal gereden kilometers te minimaliseren. Met de mogelijkheid om activiteiten te stroomlijnen, de zichtbaarheid te vergroten en de bedrijfskosten te verlagen, spelen digitale oplossingen een onmisbare rol in duurzame praktijken.

Terwijl de industrie zich aanpast aan het steeds veranderende landschap van milieuverantwoordelijkheid, komt de naadloze integratie van digitale technologieën naar voren als de drijvende kracht achter het vormgeven van een duurzamere en veerkrachtigere toekomst.

Download onze nieuwe whitepaper voor meer informatie over duurzaamheidstrends en de economische impact op bedrijven 'Sustainability in Transport: Navigating Emerging Trends and Economic and Environmental Benefits of a Sustainable Approach'.

¹Transportation, eceee

²UK urged to electrify HGVs for net zero in £100bn investment plan, Energy Live News, 29 November 2023

³HFW & Panattoni European Logistics & Supply Chain Sustainability Report 2023

Mind the Gap, newsletter, McKinsey & Company, 2022

2024 oil and gas industry outlook, Deloitte

Materials procurement: How a new approach can transform the sustainability of the construction industry, PCB Today, 2 January 2024

Effective ERP software for the Building Materials industry, AMCS

Deel dit op:

Resources

Evenement

Innovatie en duurzaamheid voor een circulaire economie

Webinar

Succesvolle strategieën voor een veiligere vloot

Webinar on Demand

Uitmuntendheid in afvaltransport

Bekijk andere resources