Oplossingen Industrieën Succesverhalen Kennisbank Over ons
Contact
Neem contact met ons opBrochures
Blog februari 2024 Updated april 2024

Veetransport

Technologie omarmen voor welzijn en duurzaamheid Navigeren tussen ethische verantwoordelijkheid, operationele efficiëntie en milieu-impact

Whitepaper downloaden

Jan Tønder

Intelligent Optimization Solution Advisor

Hoe vee onze wereld beïnvloedt

De veehouderij speelt een cruciale rol in de wereldwijde voedselsystemen, ondersteunt wereldwijd 1,3 miljard mensen en levert 40% van de landbouwwaarde¹. Schattingen lopen uiteen over de hoeveelheid door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies waar de sector verantwoordelijk voor is. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties heeft haar schatting bijgesteld van 14,5% naar 11,1%.2 Maar collegiaal getoetste studies schatten het cijfer op wel 19,6%.2 Het is onmogelijk om tot een echte consensus te komen. Het hangt af van het jaar waarin het onderzoek is gedaan, de emissiebronnen en andere factoren.²

Eén ding is zeker: Het verbeteren van de effectiviteit van veeteeltketens is essentieel om de stijging van broeikasgasemissies te beteugelen.

Ethiek, geld en reputatie

Dierenwelzijn is een integraal onderdeel van duurzaamheid. Het omvat ethische en sociale dimensies van verantwoord ondernemen. Het waarborgen van het welzijn van dieren tijdens transport weerspiegelt ook een betrokkenheid bij bredere maatschappelijke kwesties, namelijk duurzaamheid.

Het lijden van dieren tijdens transport wordt vaak over het hoofd gezien bij het berekenen van transportkosten of prijzen voor dierlijke producten. De kosten van veevervoer, die worden beïnvloed door factoren als het soort dier en de reisafstand, omvatten arbeid, brandstof, apparatuur, gezondheidscontroles en tol. Hoewel een uitgebreide database over transportkosten in Europa ontbreekt, blijkt uit de beschikbare gegevens dat deze kosten doorgaans een klein deel van de uiteindelijke detailhandelsprijs van vlees uitmaken.³

Als we bijvoorbeeld kijken naar in de EU geproduceerde pluimveeborstfilets die in Duitsland worden verkocht, dan bedragen de transportkosten ongeveer twee cent per kilo, wat neerkomt op minder dan 1% van de totale vleesprijs. De financiële gevolgen van problemen met dierenwelzijn tijdens het transport zijn onvoldoende gedocumenteerd, wat de ontwikkeling van stimuleringssystemen om transportbedrijven aan te moedigen dergelijke problemen aan te pakken, tegenhoudt.³

In Ierland kan het afkeuren van vlees in slachthuizen vanwege slechte dierenwelzijnspraktijken de winstmarges van producenten aanzienlijk beïnvloeden, tot wel 43% lager.³

Desalniettemin kan het niet naleven van regels met betrekking tot het vervoer van ongeschikte dieren in bepaalde gevallen financiële voordelen opleveren voor producenten. De Europese Commissie ontdekte bijvoorbeeld dat een ondernemer een boete van €250 had gekregen voor het vervoeren van een stier met een gebroken poot. De geschatte waarde van de geslachte stier was €1500.3 Daarom worden sancties voor ondermaatse praktijken vaak als onbeduidend gezien in vergelijking met de financiële voordelen die worden verkregen door de verkoop van ongeschikte dieren.

Wanneer niet-naleving wordt gezien als een middel om financieel gewin te behalen ondanks mogelijke boetes, kan dit de reputatie van een bedrijf aanzienlijk schaden. Dergelijke acties leiden vaak tot een negatieve publieke perceptie en terugslag, omdat ze een slecht beeld geven van de ethiek, de waarden en het gedrag van het bedrijf.

toewijding aan dierenwelzijn. Consumenten, belangengroepen en belanghebbenden zullen het bedrijf zien als een bedrijf dat winst belangrijker vindt dan het welzijn van dieren, wat kan leiden tot boycots, protesten of imagoschade.

In een tijdperk waarin sociale verantwoordelijkheid en ethische praktijken hoog in het vaandel staan, kan de reputatie van een bedrijf ernstig worden aangetast door acties waarbij financieel gewin belangrijker is dan verantwoorde en humane praktijken.

De uitdagingen voor veevervoer

Het vervoer van vee veroorzaakt stress bij de dieren tijdens het laden en lossen en tijdens de reis zelf. Er ontstaan problemen zoals honger, dorst, hitte, onvoldoende ruimte en gebrek aan rust, die allemaal invloed hebben op de kwaliteit van het vlees. Gezonde koeien presteren bijvoorbeeld ook beter op het gebied van voortplanting.

Het welzijn van dieren wordt beïnvloed door factoren zoals de lengte en duur van het transport en omstandigheden zoals de beschikbare ruimte, het microklimaat, de kwaliteit van de weg en het gedrag van de chauffeurs. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) wijst erop dat het vervoer van dieren de kans op de overdracht van antimicrobieel resistente bacteriën onder dieren vergroot, wat wordt toegeschreven aan meerdere risicofactoren, waaronder⁴:

Contact met dieren

Duur van transport

Transmissie via de lucht in het voertuig

Ongunstige omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur

Om het dierenwelzijn in de EU te verbeteren, dringt de EFSA aan op kortere reistijden en meer ruimte voor de dieren.⁴ De voorgestelde verordeningen verplichten vervoerders van dieren buiten de EU een vergunning aan te vragen voor het vervoer van dieren. Bevoegde autoriteiten buiten de EU moeten certificeren dat de diertransportplannen voldoen aan voorwaarden die minstens even streng zijn als die in de voorgestelde verordening.

Hieraan zijn bredere maatschappelijke en milieugevolgen verbonden, namelijk de behoefte aan meer chauffeurs en vrachtwagens. Meer vrachtwagens, meer uitstoot.

Lagere reistijden zullen de CO2-voetafdruk van transporteurs verkleinen, maar de hogere toegestane ruimte zal de uitstoot verhogen. Het is geen exacte afweging, want over het geheel genomen zal de uitstoot iets hoger zijn. Elke toename in uitstoot, hoe verwaarloosbaar ook, gaat de verkeerde kant op. Er is nog niets wettelijk vastgelegd - het voorstel is pas in december 2023 ingediend. Maar het is duidelijk dat er iets moet worden gedaan om het dierenwelzijn te verbeteren en tegelijkertijd de uitstoot te verlagen.

De impact van handmatige processen op uw bedrijf

Het vervoer van vee brengt veel verschillende uitdagingen met zich mee, variërend van het waarborgen van een humane behandeling van dieren tot het aanpakken van milieukwesties en het voldoen aan veranderende regelgeving. Als uw bedrijf vertrouwt op handmatige processen, loopt u al achter op het gebied van duurzaamheid.

Inefficiënte bedrijfsvoering

Handmatige processen, zoals het bijhouden van gegevens op papier en het handmatig plannen van routes, leiden tot inefficiëntie. Dit omvat langere doorlooptijden, meer papierwerk en hogere arbeidskosten, die allemaal een deuk in de productiviteit slaan.

Handmatig werken verhindert ook real-time inzicht in de status en locatie van veetransporten. Transporteurs kunnen hun vloot niet effectief monitoren en beheren. Deze beperking leidt tot inefficiëntie bij het laden en lossen van vee, wat bijdraagt aan operationele vertragingen.

Inefficiënte handmatige processen dragen meestal bij aan een hoger brandstofverbruik en een hogere CO2-uitstoot door suboptimale routeplanning en langere transittijden. En natuurlijk betekenen meer brandstof en meer kilometers hogere operationele kosten.

Bedenk ook dat handmatige gegevensinvoer vatbaar is voor menselijke fouten. Dit leidt tot onnauwkeurigheden in de documentatie en het bijhouden van gegevens, met alle gevolgen van dien voor de logistiek, de facturering en de nalevingsrapportage.

Compliance risico's

Het naleven van de regelgeving is cruciaal bij het vervoer van vee. Handmatige processen maken het moeilijker om te zorgen voor volledige naleving van verschillende voorschriften met betrekking tot dierenwelzijn, gezondheid en veiligheid, wat kan leiden tot juridische en reputatierisico's.

Nauwkeurigheid van gegevens

Handmatige routeplanning is vaak gebaseerd op verouderde kaarten en beperkte gegevensbronnen, waardoor het moeilijk is om routes te optimaliseren voor efficiëntie en dierenwelzijn. Dit kan resulteren in langere reistijden, wat een hogere uitstoot betekent, en onnodige stress bij de dieren.

Beperkte rapportage en analyse

Handmatige processen vertragen het verzamelen en analyseren van gegevens die nodig zijn voor prestatie-evaluatie en besluitvorming. Dit gebrek aan inzicht belemmert inspanningen om de bedrijfsvoering te verbeteren en duurzaamheidsdoelen te halen.

Concurrentienadeel

Veetransporteurs die vertrouwen op handmatige processen hebben een concurrentienadeel ten opzichte van concurrenten die digitale oplossingen omarmen voor efficiëntie, naleving en duurzaamheid. Technologieën maken transporteurs efficiënter, wat zich kan vertalen in scherpere prijzen die een bedrijf dat handmatig werkt zich niet kan veroorloven.

Aanpassing aan veranderingen in de markt

De veetransportindustrie evolueert, met veranderende voorschriften en markteisen. Om te kunnen reageren en pivoteren wanneer dat nodig is, hebben bedrijven een flexibiliteit nodig die spreadsheets en papieren processen eenvoudigweg niet mogelijk maken.

Hoe technologieën dierenwelzijn en duurzaamheid verbeteren

Om deze uitdagingen aan te gaan, stappen veel veetransporteurs over op digitale oplossingen. In de hele EU is al 77% van de transportwagens uitgerust met een volgsysteem.⁴ In heel Europa en het VK gebruikt 71% GPS-tracking.⁶

Deze bedrijven hoeven geen grote investeringen te doen als de voorstellen van de Europese Commissie slagen. In het eerder genoemde rapport wordt gesuggereerd dat het gebruik van IT-systemen of gespecialiseerde software voor het monitoren van voertuigroutes, reisduur en andere relevante parameters bij diertransporten het toezicht kan verbeteren. Het idee is dat alle gegevens over het vervoer van dieren in een gecentraliseerde database op EU- of nationaal niveau terechtkomen. Dit zou het mogelijk maken om certificaten en vergunningen te digitaliseren, geautomatiseerde documentcontroles uit te voeren en realtime toegang te bieden tot reisgegevens.

Het doel: ervoor zorgen dat de wetgeving op het gebied van dierenwelzijn wordt nageleefd. Hoewel dit niet in het voorstel is opgenomen, zou het ook verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het meten van duurzaamheidsinspanningen. Of deze big-brother benadering werkelijkheid wordt, is nog maar de vraag.

Het punt is dat digitalisering een feit is en door de Europese Commissie wordt erkend als een verbetering van het dierenwelzijn. En diezelfde technologieën verlagen niet alleen de ecologische voetafdruk van uw bedrijf, maar ook uw bedrijfskosten. Enkele voorbeelden van cloud-gebaseerde software zijn

Routeoptimalisatie

Biedt zo efficiënt mogelijke routes, rekening houdend met de regels voor de duur dat dieren mogen reizen. Sommige routeplanners kunnen ook de uitstoot van voertuigen meten. De milieuverminderingen die u kunt verwachten:

Tot 25%: Voertuigen nodig

Tot 25%: Aantal chauffeursdiensten

Tot 30%: Kilometerstand

Tot 30%: Rijtijd

Tot 30% CO2-uitstoot

Het optimaliseren van routes is essentieel voor het welzijn van de dieren. Door hun reistijd te minimaliseren, verlicht uw bedrijf hun stress.

Vlootplanner

Een vlootplanner die speciaal is ontworpen voor veevervoer biedt realtime gegevens en controlemogelijkheden. Reageer snel op transportvertragingen of -problemen en werk samen met belanghebbenden in de toeleveringsketen voor efficiënte operaties. Een goede fleetplanner vernieuwt planningsschema's met de meest recente beschikbare informatie, inclusief real-time updates over ophalingen en leveringen. Deze flexibiliteit maakt routeaanpassingen mogelijk bij plotselinge veranderingen, het invoegen van orders of vertragingen en voorkomt zo onnodige omwegen of ritten die bijdragen aan lege kilometers.

Het systeem minimaliseert het verbruik van hulpbronnen door inefficiënties in de toeleveringsketen te voorkomen, wat resulteert in een lager brandstof- en energieverbruik en een kortere transporttijd van dieren.

Het extra voordeel: het kan uw transportkosten met wel 25% verlagen.

Apps voor bestuurders

Chauffeurs kunnen een browsergebaseerde tablet of telefoon gebruiken voor het traceren van dieren, het documenteren van ophalingen, uitladingen en het vastleggen van foto's van de toestand van de dieren. Het biedt ook transparantie in de regelgeving, met functies zoals het vastleggen van handtekeningen en het opslaan van documenten. In geval van vertragingen of problemen kunnen chauffeurs planners op de hoogte stellen van aanpassingen in hun planning en onmiddellijk updates ontvangen van de backoffice. Gekoppeld aan uw vlootplanner werkt dit efficiënt.

Telematica

Deze apparaten verzamelen en verzenden voertuiggegevens zoals locatie, snelheid en brandstofverbruik en helpen wagenparkbeheerders om de duurzaamheid te verbeteren. Ze bieden inzicht in het gedrag van de bestuurder, zoals hard remmen of accelereren, zodat wagenparkbeheerders corrigerende maatregelen kunnen nemen.

Telematicasystemen verbeteren de brandstofefficiëntie door het stationair draaien tot een minimum te beperken en ondersteunen het behoud van hulpbronnen en efficiënte wagenparkactiviteiten.

Vlootonderhoud

Software voor vlootonderhoud stroomlijnt het beheer van bedrijfsmiddelen en personeel in realtime. Het zorgt voor efficiënt preventief onderhoud, waardoor bedrijfsmiddelen langer in goede staat blijven en storingen en de stress die dat met zich meebrengt bij dieren worden voorkomen. Goede software voor vlootonderhoud kan deze reducties opleveren:

Tot 10%: Brandstofkosten

Tot 10%: Arbeidskosten

Tot 30%: Kosten voor onderdelen en inventaris

Bronnen:

Op wegnaar duurzaamheid: De veehouderijsector en de Wereldbank, 18 oktober 2021

²Veedraagt niet bij aan 14,5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, The Breakthrough Institute, 20 maart 2023

Vervoervan levende dieren in de EU: Uitdagingen en kansen, Europese Rekenkamer, 2023

⁴Voorstelvoor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/97 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad, Europese Commissie, 23 december 2023

⁵Agrinfo, Dierenwelzijn tijdens transport, 12 januari 2024

⁶2023Rapport over trends in vloottechnologie, Verizon Connect, 2022

Vraag de Whitepaper aan

Als u meer wilt weten over de huidige uitdagingen en trends in veetransport en de voordelen van een duurzame aanpak, download dan onze Whitepaper, Sustainability in Transport: Navigating Emerging Trends in Sustainability and their Economic and Environmental Benefits. De inzichten die u opdoet kunnen u helpen bij het ontwikkelen van uw eigen duurzaamheidsstrategie. Download de Whitepaper hier.

Duurzaamheid in transport

Resources

Evenement

Innovatie en duurzaamheid voor een circulaire economie

Webinar

Succesvolle strategieën voor een veiligere vloot

Persbericht

AMCS Groep organiseert klantenevenement op hoofdkantoor in Limerick, Ierland

Bekijk andere resources