Dansk
Alle løsninger Brancher Succeshistorier Ressourcer Om AMCS
Kontakt
Kontakt osBrochurer
Blog februar 2024 Updated april 2024

Transport af husdyr

Omfavnelse af teknologi for velvære og bæredygtighed Navigering mellem etisk ansvar, driftseffektivitet og miljøpåvirkning

Download hvidbog

Jan Tønder

Intelligent Optimization Solution Advisor

Hvordan husdyr påvirker vores verden

Husdyrsektoren spiller en afgørende rolle i de globale fødevaresystemer, idet den forsørger 1,3 milliarder mennesker verden over og leverer 40 % af landbrugets værdi¹. Der er forskellige skøn over, hvor stor en del af den menneskeskabte udledning af drivhusgasser (GHG) industrien er ansvarlig for. FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation reviderede deres skøn fra 14,5 % til 11,1 %.2 Men peer-reviewed studier sætter tallet så højt som 19,6 %.2 Det er umuligt at nå frem til nogen reel konsensus. Det afhænger af, hvilket år en undersøgelse blev foretaget, hvilke emissionskilder der er inkluderet og andre faktorer.²

En ting er helt sikkert: En effektivisering af forsyningskæderne for husdyr er afgørende for at bremse stigningen i drivhusgasudledningen.

Etik, penge og omdømme

Dyrevelfærd er en integreret del af bæredygtighed. Det omfatter etiske og sociale dimensioner af ansvarlig forretningspraksis. At sikre dyrenes velbefindende under transport afspejler også en forpligtelse til bredere samfundsmæssige hensyn, nemlig bæredygtighed.

Dyrenes lidelser under transporten bliver ofte overset, når man beregner transportudgifter eller priser for animalske produkter. Udgifterne i forbindelse med dyretransport, som påvirkes af faktorer som dyretype og rejseafstand, omfatter arbejdskraft, brændstof, udstyr, sundhedstjek og vejafgifter. Selvom der mangler en omfattende database over transportomkostninger i Europa, tyder de tilgængelige data på, at disse omkostninger typisk udgør en lille del af den endelige detailpris på kød.³

Når man f.eks. undersøger EU-producerede fjerkræbrystfileter, der sælges i Tyskland, beløber transportomkostningerne sig til ca. to cent pr. kg, hvilket svarer til mindre end 1% af den samlede kødpris. De økonomiske konsekvenser af dyrevelfærdsproblemer under transport er utilstrækkeligt dokumenteret, hvilket hindrer udviklingen af incitamentsordninger, der kan tilskynde transportvirksomheder til at løse sådanne udfordringer.³

I Irland kan afvisning af kød på slagterier på grund af dårlig dyrevelfærd påvirke producenternes fortjenstmargener betydeligt og reducere dem med op til 43 %.

I visse tilfælde kan manglende overholdelse af reglerne for transport af uegnede dyr dog give producenterne økonomiske fordele. For eksempel fandt Europa-Kommissionen, at en operatør havde fået en bøde på 250 euro for at transportere en tyr med et brækket ben. Den omtrentlige værdi af den slagtede tyr var 1.500 euro.3 Derfor opfattes sanktioner for dårlig praksis ofte som mindre i forhold til de økonomiske gevinster, der opnås ved at sælge uegnede dyr.

Når manglende overholdelse opfattes som et middel til at opnå økonomiske gevinster på trods af potentielle bøder, kan det i høj grad skade en virksomheds omdømme. Sådanne handlinger fører ofte til en negativ offentlig opfattelse og modreaktion, da de sætter virksomhedens etik, værdier og

engagement i dyrevelfærd. Forbrugere, interessegrupper og interessenter vil se virksomheden som en, der prioriterer profit over dyrenes velfærd, hvilket kan resultere i boykot, protester eller skade på brandets image.

I en tid, hvor social ansvarlighed og etisk praksis er højt værdsat, kan en virksomheds omdømme blive alvorligt påvirket af handlinger, der prioriterer økonomisk gevinst frem for ansvarlig og human praksis.

Udfordringerne ved transport af kvæg

Transport af husdyr fremkalder stress hos dyrene under af- og pålæsning og under selve rejsen. Der opstår problemer som sult, tørst, varme, utilstrækkelig plads og mangel på hvile, hvilket alt sammen påvirker kødets kvalitet. Sunde køer præsterer f.eks. også bedre, når det gælder reproduktion.

Dyrevelfærden påvirkes af faktorer som rejsens længde, varighed og forhold som pladsforhold, mikroklima, vejkvalitet og chaufførernes adfærd. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) påpeger, at transport af dyr øger sandsynligheden for overførsel af antimikrobielt resistente bakterier blandt dyr, hvilket tilskrives flere risikofaktorer, herunder⁴:

● Kontakt med dyr

● Transportens varighed

● Luftbåren transmission i køretøjet

● Ugunstige miljøforhold, som f.eks. temperatur

For at forbedre dyrevelfærden i EU opfordrer EFSA til kortere transporttider og mere plads til dyrene.⁴ De foreslåede forordninger vil pålægge dyretransportører uden for EU at anmode om tilladelse til at transportere dyr. Kompetente myndigheder uden for EU skal certificere, at dyretransportplanerne overholder betingelser, der er mindst lige så strenge som dem, der er skitseret i den foreslåede forordning.⁵

Der er bredere samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser forbundet med dette, nemlig behovet for flere chauffører og lastbiler. Flere lastbiler, flere emissioner.

Lavere rejsetider vil reducere transportørernes CO2-fodaftryk, men de højere pladstilladelser vil øge udledningen. Det er ikke en præcis balancegang, for samlet set vil udledningen være en smule højere. Enhver stigning i udledningen, uanset hvor ubetydelig den er, er på vej i den forkerte retning. Intet er lovfæstet endnu - forslaget blev først fremsat i december 2023. Men det er klart, at der skal gøres noget for at forbedre dyrevelfærden og samtidig sænke udledningen.

Indvirkningen af manuelle processer på din virksomhed

Transport af husdyr er en mangesidet udfordring, der spænder fra at sikre human behandling af dyr til at tage hensyn til miljøet og overholde nye regler. Hvis din virksomhed er afhængig af manuelle processer, er du allerede bagud i forhold til at opnå bæredygtighed.

Ineffektiv drift

Manuelle processer, som f.eks. papirbaseret registrering og manuel ruteplanlægning, fører til ineffektivitet. Det omfatter længere ekspeditionstider, mere papirarbejde og højere lønomkostninger, hvilket alt sammen går ud over produktiviteten.

Manuelt arbejde forhindrer også realtidssynlighed i husdyrforsendelsernes status og placering. Transportørerne kan ikke effektivt overvåge og styre deres flåde. Denne begrænsning skaber ineffektivitet ved lastning og losning af dyr, hvilket bidrager til forsinkelser i driften.

Ineffektive manuelle processer bidrager typisk til højere brændstofforbrug og CO2-udledning på grund af suboptimal ruteplanlægning og længere transittider. Og selvfølgelig betyder mere brændstof og flere kørte kilometer højere driftsomkostninger.

Husk også på, at manuel dataindtastning er udsat for menneskelige fejl. Det fører til unøjagtigheder i dokumentation og registrering, som har afsmittende virkning på logistik, fakturering og compliance-rapportering.

Compliance-risici

Overholdelse af lovkrav er afgørende for transport af husdyr. Manuelle processer gør det mere udfordrende at sikre fuld overholdelse af forskellige regler relateret til dyrevelfærd, sundhed og sikkerhed, hvilket kan resultere i juridiske og omdømmemæssige risici.

Nøjagtighed af data

Manuel ruteplanlægning er ofte baseret på forældede kort og begrænsede datakilder, hvilket gør det vanskeligt at optimere ruterne med hensyn til effektivitet og dyrevelfærd. Det kan resultere i længere rejsetider, hvilket betyder højere emissioner, samtidig med at dyrene udsættes for unødig stress.

Begrænset rapportering og analyse

Manuelle processer forsinker indsamlingen og analysen af de data, der er nødvendige for at evaluere performance og træffe beslutninger. Denne mangel på indsigt hæmmer bestræbelserne på at forbedre driften og opfylde bæredygtighedsmålene.

Konkurrencemæssig ulempe

Kvægtransportører, der er afhængige af manuelle processer, står over for en konkurrencemæssig ulempe sammenlignet med konkurrenter, der omfavner digitale løsninger til effektivitet, compliance og bæredygtighed. Teknologier gør transportørerne mere effektive, hvilket kan betyde mere konkurrencedygtige priser, som en virksomhed, der arbejder manuelt, ikke har råd til at tilbyde.

Tilpasning til markedsændringer

Transportbranchen for husdyr er under udvikling med skiftende regler og markedskrav. For at kunne reagere og omstille sig, når det er nødvendigt, har virksomhederne brug for smidighed, hvilket regneark og papirprocesser simpelthen ikke tillader.

Hvordan teknologier forbedrer dyrevelfærd og bæredygtighed

For at imødegå disse udfordringer er mange kvægtransportører ved at gå over til digitale løsninger. I hele EU er 77% af transportlastbilerne allerede udstyret med et sporingssystem.⁴ I hele Europa og Storbritannien bruger 71% GPS-sporing.⁶

Disse virksomheder behøver ikke at foretage store investeringer, hvis Europa-Kommissionens forslag går igennem. Deres rapport, som blev nævnt tidligere, foreslog, at brugen af IT-systemer eller specialiseret software til at overvåge køretøjernes ruter, rejsens varighed og andre relevante parametre i dyretransporten kunne forbedre overvågningen. Tanken er, at alle data om dyretransporter skal samles i en central database på enten EU- eller nationalt niveau. Det ville gøre det muligt at digitalisere certifikater og tilladelser, udføre automatiserede dokumentkontroller og give adgang til rejsedata i realtid.⁴

Formålet: at sikre overholdelse af dyrevelfærdslovgivningen. Selvom det ikke indgår i forslaget, kan det også få vidtrækkende konsekvenser for måling af bæredygtighedsindsatsen. Hvorvidt denne storebrorstilgang bliver til virkelighed, er op til debat.

Pointen er, at digitaliseringen er her og anerkendt af Europa-Kommissionen som en forbedring af dyrevelfærden. Og de samme teknologier sænker ikke kun din virksomheds CO2-fodaftryk, men også dine driftsomkostninger. Nogle eksempler på cloud-baseret software omfatter

Ruteoptimering

Giver de mest effektive ruter, der er mulige, og indarbejder regler for, hvor længe dyrene må rejse. Nogle ruteplanlæggere kan også måle køretøjernes udledning. De miljømæssige reduktioner, du kan forvente:

● Op til 25%: Behov for køretøjer

● Op til 25%: Antal chaufførskift

● Op til 30%: Kilometerstand

● Op til 30%: Køretid

● Op til 30 % CO2-udledning

Optimering af ruter er afgørende for dyrenes velfærd. Ved at minimere deres rejsetid mindsker din virksomhed deres stress.

Flådeplanlægger

En flådeplanlægger, der er designet specielt til transport af husdyr, tilbyder data og overvågningsfunktioner i realtid. Reager hurtigt på transportforsinkelser eller -problemer, og samarbejd med interessenter i forsyningskæden om effektiv drift. En god flådeplanlægger opdaterer planlægningsskemaer med de seneste tilgængelige oplysninger, herunder realtidsopdateringer om afhentninger og leveringer. Denne smidighed giver mulighed for rutejusteringer for at imødekomme pludselige ændringer, ordreindsættelser eller forsinkelser, hvilket effektivt forhindrer unødvendige omveje eller ture, der bidrager til tomme kilometer.

Systemet minimerer ressourceforbruget ved at forhindre ineffektivitet i forsyningskæden, hvilket resulterer i reduceret brændstof- og energiforbrug, samtidig med at den tid, dyrene tilbringer i transit, forkortes.

Den ekstra fordel: Det kan reducere dine transportudgifter med op til 25%.

Apps til chauffører

Chaufførerne kan bruge en browserbaseret tablet eller telefon til at spore dyrene, dokumentere afhentninger, aflæsninger og tage billeder af dyrenes tilstand. Det giver også gennemsigtighed i forhold til lovgivningen med funktioner som underskriftsindsamling og dokumentopbevaring. I tilfælde af forsinkelser eller problemer kan chaufførerne give planlæggerne besked om justeringer af tidsplanen og modtage øjeblikkelige opdateringer fra back office. Dette er forbundet med din flådeplanlægger og fungerer effektivt.

Telematik

Disse enheder indsamler og overfører køretøjsdata som placering, hastighed og brændstofforbrug og hjælper flådechefer med at forbedre bæredygtigheden. De giver indsigt i førerens adfærd, f.eks. hård opbremsning eller acceleration, så flådecheferne kan træffe korrigerende foranstaltninger.

Telematiksystemer forbedrer brændstofeffektiviteten ved at minimere tomgangskørsel, understøtter ressourcebesparelse og effektiv flådedrift.

Vedligeholdelse af flåden

Software til flådevedligeholdelse strømliner styring af aktiver og arbejdsstyrke i realtid. Det sikrer effektiv forebyggende vedligeholdelse, holder aktiverne i god stand i længere tid, forhindrer nedbrud og den stress, det skaber hos dyrene. God software til flådevedligeholdelse kan levere disse reduktioner:

Op til 10%: Brændstofomkostninger

Op til 10%: Lønomkostninger

Op til 30%: Reservedele og lageromkostninger

Kilder:

vej mod bæredygtighed: Husdyrsektoren og Verdensbanken, 18. oktober 2021

²Livdyrbidrager ikke med 14,5% af de globale drivhusgasudledninger, The Breakthrough Institute, 20. marts 2023

Transportaf levende dyr i EU: Udfordringer og muligheder, Den Europæiske Revisionsret, 2023

⁴Forslagtil EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005, Europa-Kommissionen, 23. december 2023

⁵Agrinfo, Dyrevelfærd under transport, 12. januar 2024

Rapport om tendenser inden for flådeteknologi i 2023, Verizon Connect, 2022

Hent hvidbogen

Hvis du gerne vil vide mere om de aktuelle udfordringer og tendenser inden for transport af levende dyr og fordelene ved en bæredygtig tilgang, kan du downloade vores Whitepaper, Sustainability in Transport: Navigating Emerging Trends in Sustainability and their Economic and Environmental Benefits. Den indsigt, du får, kan hjælpe dig med at udvikle din egen bæredygtighedsstrategi. Download hvid bogenher.

Bæredygtighed inden for transport

Navigering i nye tendenser og økonomiske og miljømæssige fordele ved en bæredygtig tilgang

Download hvidbog

Ressourcer

Webinar on Demand

Få mest mulig værdi ud af dine aktiver med rutinemæssig olieanalyse

Webinar

Innovationer i den cirkulære økonomi: AI i ressourcehåndtering

Begivenhed

ESG Europe Summit

Få vist andre ressourcer
DEMO

Anmod om en demo for at vise hvordan vores software løsninger kan skabe vækst og bæredygtighed i netop din virksomhed.

Undersøge Karriere Løsninger Ressourcer Fortrolighedserklæring Juridisk meddelelse Hold kontakten Tilmeld dig vores nyhedsbrev Følg os på