English
Solutions Solutions Industries Industries Success Stories Resources

Application Consultant

Apply now

AMCS Group is op zoek naar een Consultant ter uitbreiding van onze Professional Services  groep

 

AMCS Group is marktleider en de grootste Waste IT-specialist ter wereld. AMCS levert industriële softwareoplossingen in de cloud aan de afval- en recyclingindustrie wereldwijd met hoofdactiviteiten in West- en Noord-Europa, Noord-Amerika, Australië en Azië. We zijn  momenteel op zoek naar een Consultant om ons groeiende Professional Services team in Nederland te versterken.

 

 

Taakoverzicht

Als Junior Consultant begrijp je de behoeften van de klant en je hebt de vaardigheden om te bepalen hoe deze behoeften het best kunnen worden vertaald naar de oplossingen en diensten die AMCS biedt. Je bent betrokken bij het adviseren en begeleiden van de klanten in de best practice implementatie van onze standaard software oplossingen. Je bent onderdeel van het Professional  Services Delivery team om de oplossingen succesvol te implementeren.  Van de Junior Consultant wordt verwacht om industrie, domein en AMCS expertise te ontwikkelen, en is daarmee in staat om samen met de klant beste mogelijkheden in de branche te benutten.

 

 

Verantwoordelijkheden zijn onder meer:

•        Ontwikkelen van kennis over de AMCS-oplossingen, best practices uit de branche en de ondersteunde bedrijfsprocessen.

•        Onderdeel zijn van een projectteam om de bedrijfsprocessen van klanten in kaart te brengen en verbeterpunten te identificeren met behulp van AMCS-oplossingen.

•        Leiden / deelnemen aan klantworkshops om bedrijfsprocessen in kaart te brengen, vereisten en reikwijdte te definiëren en specificaties te beschrijven voor projectimplementaties en roadmapontwikkeling.

•        Documenteren van resultaten en specificaties om overeengekomen processen en blauwdrukconfiguraties te illustreren

•        Bijdragen aan testinspanningen om ervoor te zorgen dat problemen tijdig worden geïdentificeerd, gevolgd, gerapporteerd en opgelost.

•        Maak gebruik van AMCS oplossing voor het leveren van oplossingen en best practices om begeleiding, overleg en richting te geven.

•        Actief deelnemen aan het oplossen van problemen en conflicten, zowel intern als waar nodig met klanten en andere derde partijen.

•        Bouw mee aan de kennisdatabase binnen Professional Services en andere bedrijfsonderdelen, waaronder best practices, tools, methoden en training

•        Werk indien nodig samen met andere afdelingen binnen AMCS om een ​​succesvolle implementatie van klantoplossingen te garanderen

•        Voldoen aan de prestatie- en ontwikkelingsdoelen die aan uw rol zijn toegewezen

•        Houd u aan het AMCS-beleid van de gedragscode / ethiek;

•        Beveiliging en vereiste training beschikbaar bij AMCS Academy.

 

De kandidaat kan worden gevraagd om andere taken uit te voeren buiten deze beschrijving.

 

Gewenste opleiding,  vaardigheden en ervaring:

 

• Diploma in informatica, informatiesystemen, bedrijfskunde of gelijkwaardig.

• MBO / HBO, bedrijfskundig / financieel onderlegd;

• Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare rol;

• Ervaring als Consultant in procesautomatisering is een pré;

• Ervaring met het implementeren van software is een pré;

• Ervaring in de afvalindustrie is een pré;

• Goede kennis van financiële applicaties is voordeel;

• Klantgerichte ervaring - deelnemen aan vergaderingen met klanten, input leveren om problemen op te lossen en acties tot voltooiing brengen.

• Aantoonbaar pro-actief en objectief; daardoor voor alle betrokken partijen het beste resultaat kunnen bereiken.

• Analytische en probleemoplossende vaardigheden en deze zowel schriftelijk als mondeling in te zetten in de communicatie met projectteam (s), AMCS-management en klanten.

• Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling), vooral met betrekking tot overleg met en het verstrekken van informatie aan klanten

• Gedegen kennis van software oplossingen

• Bewezen kunnen werken in teamvervand

• Het werkgebied is geheel Nederland, soms ook daarbuiten

• In het bezit zijn van rijbewijs B.

• Vloeiend Nederlands, met goede Engelse taalvaardigheid

 

Echt een geweldig, energiek en dynamisch bedrijf om voor te werken

AMCS heeft zijn hoofdkantoor in Ierland en kantoren in Europa, de VS en Australië / Azië, met ongeveer 550+ werknemers en meer dan 2750+ klanten. Innovatie, toewijding en loyaliteit zijn bij AMCS kernwaarden. Dit komt tot uiting in ons personeelsbestand: veel medewerkers werken al jaren bij ons.

Je gaat aan de slag in een modern open kantoor in Molenhoek of Diemen met veel verschillende soorten werkplekken en voldoende gelegenheid voor informeel overleg. Beide kantoren zijn goed bereikbaar met auto en het openbaar vervoer (trein en bus).

 

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden:

Why join our team?

AMCS is the leading global technology company providing innovative solutions to the environmental services industry through the AMCS Platform. Established in Ireland in 2003, the company continues to grow operations globally and today employs 570+ people across 11 countries. AMCS delivers enterprise cloud-based software solutions for the waste and recycling industry worldwide supporting 2,650+ customers in 22 countries.


We currently have requirements for Application Consultants to work with our Netherlands' based teams, located at our offices in Molenhoek. We can also consider successful candidates for our offices in Diemen. These consultants will join our Professional Services team


Job Overview

As an Application Consultant you will develop the ability to elicit and understand the business needs of the Customer, and the skills to identify how these needs can best be met by the solutions and services AMCS provides. You will be involved in activities such as advising and guiding Customers in the best practice implementation of our standard software solutions, and work as part of a Professional Services Delivery team to successfully implement these solutions. The Consultant will be expected to develop industry, domain and AMCS solution expertise, and be capable of leading the Customer to leverage the best business practices in the industry.Responsibilities will include:

• Develop an strong/expert understanding of the AMCS solutions, industry best practices and supported business processes.

• Work as part of a project team to map Customer business processes, identyfing areas of improvement using AMCS solutions

• Lead/Participate in Customer workshops to map business processes, define requirements and scope, and to develop specifications for project deployments and roadmap development.

• Document business outcomes and specifications to illustrate agreed processes and blueprint configurations to be adopted

• Contribute to testing efforts to ensure issues are identified, tracked, reported and resolved in a timely manner.

• Leverage AMCS’ collaborative Solution Delivery Methodology and best practices to provide guidance, consultation and direction.

• Actively participate in resolution of issues and conflicts, internally as well as with Customers and other 3rd parties where appropriate.

• Help build the knowledge base within Professional Services and other areas of the business, including lessons learned, best practices, tools, methods and training 

• Work with other functions witin AMCS as needed to ensure successful delivery of Customer solutions

• Meet the performance and development goals assigned to your role

• Adhere to AMCS Policies of Code of Conduct/Ethics; Security and required training available at AMCS Academy.


The successful candidate may be asked to undertake other duties outside of this description as assigned.


Desired Education, Skills & Experience:

• Degree in computer science, Information Systems, Business Studies or equivalent.

• MBO / HBO, business / financial literate;

• 3+ years experience in a similar role

• Experience as a Consultant in process automation is an advantage;

• Experience with implementing software is an advantage;

• Experience in the waste industry is an advantage;

• Good knowledge of financial and billing applications an advantage

• Customer facing experience – participating in meetings with customers, providing input to resolve issues, and driving actions to completion.

• Demonstrate the ability to apply sound judgement to any situation and negotiate the best outcome for all involved parties.

• Analytical and problem-solving skills with ability to communicate both written and verbally with project team(s), AMCS management and Customers.

• Excellent communication skills (both written and verbal), especially with regards to consulting with, and providing information to Customers

• A good knowledge of software engineering principles

• Proven ability to work as part of a team

• Working area throughout the Netherlands, and occasionally further afield

• Be in possession of driving license B.

• Fluent in Dutch, with good English language skills


A really great, energetic and dynamic company to work for

AMCS is headquartered in Ireland, with offices across Europe, the US and Australia / Asia, with approximately 550+ employees and over 2750+ customers. At AMCS, innovation, dedication and loyalty are core values. This is reflected in our workforce: many employees have worked with us for many years.

You will work in a modern open office in Molenhoek or Diemen that has many different types of workplaces and where there is plenty of opportunity for informal consultation. The offices are easily accessible by car and public transport (train and bus).


Good primary and secondary employment conditionsLocationNijmegen
CountryNetherlands
CategoryProfessional Services
TypeFull Time
ExperienceNA
LanguageEnglish
Contact

Contact AMCS to hear about our leading solution and how this can help your business thrive.

Direct links Careers Blogs Success Stories Solutions Stay in touch Sign up for our newsletter
Follow us on